วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“สร้างชุมชนให้รุ่งเรือง พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาปรับปรุงระบบบริการสาธารณะต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
 2. พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. ปรับปรุงระบบบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 5. พัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และหัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ