สำนักปลัดเทศบาล

นางสาววัฒนา วิไลสุทธวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


หัวหน้าฝ่าย

นางสาวปิยธิดา คงหินตั้ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอกทศกรรณ ผลาไวย์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


พนักงานเทศบาล

นางอุรารัตน์ ศรีแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวภัทรมาศ จันทะสิงห์

นิติกร ฃำนาญการ

นายศรัณยู คำสามารถ

นักทรัพยากรบุคคุล ชำนาญการ

นายกิตติ์ธนาพัฒน์ พลแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวอรทัย ชมภูพื้น

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

จ่าเอกคุณพิศุทธิ์ ดีเติม

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ

นางสาวแววรัตน์ จันทรภูมี

เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

นางนุจนารถ พันธ์โสรี

เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

พันจ่าตรีวรัท จิตรเย็น

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

สิบเอกพีระโชติ พรหมเกษ

เจ้าพนักงานเทศกิจ ชำนาญงาน

จ่าเอกวิบูลย์ศิลป์ ชื่นชม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นายกฤษติน หลวงราษร์ปริมาณ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นางสาวกรรณิกา ริปันโน

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีณรงศักดิ์ กอมณี

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ