ประวัติความเป็นมา

      ตราเทศบาล เทศบาลเมืองเดชอุดม ใช้รูปเสือเป็นตราประจำเทศบาล เนื่องจากแต่เดิมเขตเทศบาลเป็นป่าดงใหญ่ มีสัตว์ป่าและเสืออยู่มาก จึงได้นำรูปเสือมาเป็นตราสัญลักษณ์ เพื่อเตือนความจำว่าเทศบาลเมืองเดชอุดม ได้รับการพัฒนามาจากชุมชน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนเป็นเมืองเดชอุดมขึ้นมา

      เทศบาลเมืองเดชอุดม ตั้งอยู่เลขที่ 345 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 8.10 ตารารงกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

      ทิศเหนือ ติดกับ อบต.เมืองเดช

      ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.เมืองเดช

      ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.เมืองเดช

      ทิศใต้ ติดกับ อบต.เมืองเดช

      เทศบาลเมืองเดชอุดม เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดตั้งความเป็นมาตามลำดับดังนี้

      จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมืองเดช ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2499 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 73 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2499

      เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเดช เป็นเทศบาลตำบลเมืองเดช ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

      เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเมืองเดช เป็นเทศบาลเมืองเมืองเดช เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 เมษายน 2550

      เปลี่ยนชื่อ เทศบาลเมืองเมืองเดช เป็น เทศบาลเมืองเดชอุดม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551

      เทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ